info@limailac.com.tr +90 312 386 03 63

  • tr
  • de
  • gr

Kişisel Gelişim

Kurum İçi Kişisel Gelişim Eğitim Projesi

LİMA İLAÇ olarak, en büyük zenginliğin kaliteli İnsan kaynağı olduğu bilinciyle hareketle , daha başarılı çalışmalar gerçekleştirebilmek için (aidiyet duygusunu daha sağlam gerçekleştirmek için) ve FİRMA politikalarını daha sağlıklı kitlelere ulaştırabilmek için ,kurum içi ve dışı disiplin/ kurum içi ve dışı iletişimin mutlak suretle çok sağlam olması gerekmektedir.
Bu sebeple çeşitli düzeylerde gerçekleştirilmesi önerilecek bir eğitim planlaması gerçekleştirmekteyiz.
Birey gibi kurumlar da canlı organizmalardır ve yaşamını sürdürmek için sürekli öğrenmeye gereksinim duyarlar. Günümüz kurumları, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirerek teknolojiye dönüştürebilen ve yeni bilgi üretebilen kurum olabilmek için eğitim ve geliştirme faaliyetlerine daha çok önem vermektedirler.
Çalışanların eğitimi, stratejik yönetimin odak noktası olan kurum misyonunun ve stratejilerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinin en önemli araçlarından birisidir.
Bu nedenle eğitim ve geliştirme faaliyetleri günümüzde anlam değiştirmeye başlamıştır. Eğitim ve geliştirme çalışanları değişimle baş edebilir hale getirmeye yönelmiştir.
Bunun içinde; fikir üretebilme, bağımsız hareket edebilme, takım oyuncusu olabilme, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilme, çevre koşullarının gerektirdiği teknik bilgiyi öğrenme vardır.
Bugün eğitim ve geliştirme, daha önce geliştirilmiş statik durumdaki bilgilerin öğretilmesi olmaktan çıkmış, kişilerin bilgiyi bulma, yaratma, araştırma ve karşılaşılan sorunların çözümü için kullanma arzusu, özgüven ve yeteneğinin geliştirilmesine dönüşmüştür.
Bu hedefleri karşılayacak uygulamaların başında sürekli eğitim ve öğrenen kurum uygulamaları gelmektedir.
Günümüz çevre koşulları, örgütlerin bilgi toplama ve işleme kapasiteleri ile çabukluk ve esnekliklerinin önemini artırmıştır. Enformasyon Teknolojisi(IT) olarak bilinen bu konu, kurumların stratejik seçimler yapmalarında önemli bir rol oynar hale gelmiştir.
Unutulmamalıdır ki!... herhangi bir kurumun başarısı çalışanlarının kalitesine bağlıdır.
Peter Drucker da “her örgütün rekabet ortamında en önemli kaynağının nitelikli ve bilgili insan” olduğunu söylemektedir.

Bugün eğitim ve geliştirme faaliyetleri nitelikli çalışan, bilgi üretimi ve yönetimi, öğrenen kurum sarmalının kurumsal etkinlik ve verimliliğini maksimize etmede büyük önem taşımaktadır.
Nitelikli insan gücü oluşturmada eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin önemi hızla artmaktadır. Kurumların eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde, çalışanlarda yaşam boyu eğitim anlayışını yerleştirecek ve eğitimde sürekliliği sağlayacak şekilde planlanma eğilimi göze çarpmaktadır.
Her ne şekilde adlandırılsın veya tanımlansın, öğrenme sonucu oluşan bilgi, kurumlar için rakipleri pasifize etme ve onlara göre bir adım önde olma amaçlarını gerçekleştirebilecek stratejik bir girdidir. Nitekim son yıllarda yapılan çalışmalar, öğrenen kurumlar ve finansal başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Kurumlar, öğrenme kavramının rekabet üstünlüğü demek olduğunu anladıklarından, birinci amaçlarını etkili öğrenen kurumlar olma olarak belirlemektedirler.
Öğrenmenin stratejik önemi, deneyimleri, sonuçları, hataları, bilgiyi ve fikirleri paylaşmakla yaratılacak pozitif sinerjiden kaynaklanmaktadır. Kurumların böyle bir sinerjiyi yaratması ve azami faydalanması büyük bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu nedenle eğitim ve geliştirme, sürekli öğrenme, sürekli gelişim, sertifikasyon gibi eğitim konuları kurumların en çok üzerinde durdukları konular olmuştur. Kurumlar, küresel rekabetten karlı çıkabilmenin yolunun sürekli öğrenen bireyler yaratmaktan geçtiğini öğrenmişlerdir.
Çalışanların eğitimi, stratejik yönetimin odak noktası olan kurumun misyonunun ve stratejilerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinin en önemli araçlarından birisidir.
Kurum da ortaya konan her türlü strateji, hedef, amaç ancak çalışanlarla gerçekleştirilir. O halde onların eğitimi stratejik yönetim açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Birey gibi örgütler de canlı organizmalardır ve yaşamını sürdürmek için sürekli öğrenmeye gereksinim duyarlar. Günümüz örgütleri, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirerek teknolojiye dönüştürebilen ve yeni bilgi üretebilen KURUM olabilir
Öğrenen kurum için sürecin ilk adımı olan öğrenmeyi öğrenmiş bireyler gereklidir. Bu nedenle sürekli eğitim, öğrenen kurum oluşturma sürecinde büyük etkiye sahiptir. Sürekli eğitim sayesinde kurumlar da öğrenmeyi öğrenmiş çalışanlar oluşturulabilir.

Bireysel öğrenmede sürekliliği sağlamanın şu hedefleri bu önemi ortaya koymaktadır;
• İş becerilerini artırmak,
• Meslekte derinliğe bilgi sahibi yapmak,
• Öğrenmeyi öğretmek,
• Bilgi paylaşımına açık bireyler yaratmak
• Bilgi kıskançlığını önlemek,
• Bilgi paylaşım kültürü yaratmak,
• Bilgiye nasıl ulaşılabileceğini öğretmek,
• Araştırıcı ve geliştirici bireyler yaratmak,
• Yenilikçi ve yaratıcı bireyler yaratmak,
• Değişime açık esnek bireyler yaratmak,
• Takım halinde çalışmaya açık bireyler yaratmak.

Sürekli öğrenmenin sağlayacağı bu kurumsal hedefler öğrenen kurum yaratma sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan kurumsal gerekliliklerdir. Bu gereklilikler sürekli eğitimin kurumsal öğrenme sürecindeki etkisini ortaya koymaktadır.